ניהול סיכונים

לטקטרנדס ניסיון בפרויקטי ניהול סיכונים בחברות פרטיות וממשלתיות.

ניסיונה והתמחותה של טקטרנדס בתכנון אסטרטגי, שיווקי, פיננסי, תפעולי, שרשרת אספקה ומערכות מידע מאפשר לה הבנה עמוקה ויכולת ניתוח אמינה ומדויקת של זיהוי סיכונים והשלכותיהם על החברה ומתן מענה לסיכונים אלו במטרה להקטינם ובנטרולם במידת האפשר.

טקטרנדס סייעה רבות ללקוחותיה בהערכות לניהול סיכונים והקטנת השפעתם על הארגון נשמח להעמיד ניסיון זה לרשות לקוחות המעוננים בנושא זה.

השיטה שלנו לזיהוי, הערכה וניהול סיכונים

ניסיונה של טקרטנדס בניהול סיכונים העלה כי עיקר הכשלים להגיע להצלחה מתמקדים ביישום התוכנית לניהול הסיכונים. טקטרנדס פתחה ויישמה מתודולוגיה אפקטיבית שבאמצעותה מתבצעת ומיושמת תכנית זו בהצלחה מרובה.

 

מהם סיכונים?

סיכונים מוגדרים כאפשרות שמספר אירועים או אירוע בודד (פנימיים או חיצוניים לחברה) בעלי הסתברות גבוהה או נמוכה להתממשות, כולל סיכונים המוגדרים כ"ברבורים שחורים" יפגעו ביכולת החברה לעמוד ביעדיה ובמטרותיה.

 

סוגי סיכונים

סיכונים אסטרטגיים

 • תחרות
 • שינויים טכנולוגיים
 • מצב גיאופוליטי
 • פגיעה בשיווק
 • פגיעה במכירות
 • גורמים חיצוניים
 • יעילות התהליכים העסקיים

סיכוני ציות

 • העדר ציות לרגולציה או להוראות דירקטוריון
 • חוזים עם עובדים או נותני שירות

סיכונים פיננסים

 • סיכוני ריבית
 • ביטוחים
 • סיכוני שער
 • סיכון מניות

סיכונים תפעוליים

 • IT
 • סביבתיים
 • משאבי אנוש
 • קבלנים וספקים
 • חוקים
 • מעילות
 • רכישות

ניהול סיכונים תפעוליים

סיכונים תפעוליים מוגדרים כאותם סיכונים אשר להם פוטנציאל לגרימת הפסד כלכלי לארגון. סיכונים אלו ניתן למצוא בחברות ציבוריות, חברות פרטיות וחברות וארגונים ממשלתיים.

הסיכונים נכללים במגזרי התעשייה, המסחר והשירותים.

הסיכונים התפעוליים הינם תוצאה של אחד מהנושאים הבאים:

 • תהליכים עסקיים
 • המשאב האנושי
 • מערכות מידע
 • אירועים חיצוניים

להלן דוגמא למספר נושאים כלליים שיש להתייחס אליהם בהכנת סקר סיכונים ובמענה לסיכונים אלו במסגרת תכנית לניהול הסיכונים בנושא התפעול.

תהליכים עסקיים

 • מידת התאמת תהליכי הליבה העסקיים של הארגון למטרות הארגון
 • מידת התאמת המשאבים הפיסיים לצרכי הארגון ומטרותיו
 • משכי הזמן הנדרשים לארגון לענות לשינויים בסביבה

המשאב האנושי

 • משאבי היידוע והניסיון האנושי הנדרשים לארגון לעמוד במטרותיו
 • התרבות האירגונית
 • מידת הציות לנהלי החברה

מערכות מידע

 • יכולת התמיכה של מערכות מידע בתהליכי העבודה בארגון
 • עומק השימוש וניצול יכולות מערכות המידע
 • יכולת התאוששות מאסון (DRP)

אירועים חיצונים

 • אירועים מקרו כלכליים
 • אירועים גיאופוליטיים
 • הופעת מתחרים חדשים
 • הופעת טכנולוגיות חדשות

ניהול סיכונים פיננסיים

תחום ניהול הסיכונים הפיננסיים עוסק במכלול הפעולות שעל העסק לנקוט על מנת להגן על עצמו מפני בעיות ואתגרים כספיים.

ניהול סיכונים פיננסיים בחברה כולל מספר נושאים:

 • סיכוני שער
 • סיכוני ריבית
 • סיכון מניות
 • סיכוני נזילות
 • סיכוני ביטוח
 • סיכוני עלות
 • סיכוני אינפלציה
 • חשיפה פיננסית
 • מאזן חשבונאי
 • החשיפה הפיננסית של החברה – ניתן לבחון נקודה זו באמצעות סעיפי המאזן החשבונאי המופקים בתאריכים קבועים אחת לתקופה. איתור החשיפה נעשה באמצעות שימוש בבחינת רגישות של כל אחד מסיכונים המופעים ברשימת הסיכונים הפיננסים.
 • תזרים
 • חוסר ההתאמה בין זרמי הוצאות המושפעים בין השאר על ידי שערי ריבית, סיכוני שער ומועדי תשלום ובין זרמי ההכנסות מוצאות את ביטויים בהתנהגות תזרים המזומנים לאורכו של ציר הזמן של השנה הפיננסית וניתנות לזיהוי בדוחות רווח והפסד ובנוסף ועל ידי נושי החברה והמשקיעים בה.

 

הנושאים בתוכנית ניהול הסיכונים

תכנית ניהול הסיכונים כוללת את הנושאים הבאים:

זיהוי סיכונים

 • במסגרת שלב זה מתבצעת הכרה מעמיקה של החברה הכוללת בין השאר את מטרות החברה ויעדיה, תהליכים עיסקיים ונהלי עבודה
 • מיפוי יעדי החברה
 • לימוד והכרה של הסביבה העיסקית והרגולטורית בה פועל האירגון
 • איתור וזיהוי סיכוני המפתח בחברה

הערכת סיכונים

 • קביעת חומרת הסיכון בהתאם להערכת הנזק הפוטנציאלי
 • קביעת ההסתברות להתממשות הסיכון בהתאם לתדירות הכשל או לפי הערכת סבירות להתרחשותו
 • קביעת רמת הסיכון הנה מכפלת חומרת הסיכון בהסתברות להתממשותו

הערכת רמת סיכון

הערכת רמת סיכון הינה חלק מהליך ניהול הסיכונים המלא של הארגון המבוצע לאחר ביצוע סקר סיכונים וכבסיס לפיתוח התוכנית לניהול הסיכונים. בשלב זה נבחן כל סיכום בנפרד ונקבעת חומרתו על פי מדדים מוגדרים, בנוסף בשלב זה גם נבחנת ההסתברות שסיכון זה יצא אל הפועל.

 

המדדים בעזרתם מבוצע הערכה וסקר סיכונים

כל אחד מהסיכונים מדורג על בסיס המקדמים הבאים:

 • מדד ההסתברות – הערכת ההסתברות להתרחשות הסיכון במהלך תקופה של שנת עבודה
 • מדד ההשלכה – הערכת הנזק העלול להיגרם לארגון במידה ואירוע מזיק מתממש ,ההשלכה תימדד כפונקציה של נזק כספי ,משך התאוששות ונזק תדמיתי
 • הסיכון השיורי – רמת הסיכון הנותרת לאחר יישום הבקרות וטרם טיפול נוסף בסיכון

דרגת הסיכון של כל אחד מהתהליכים בארגון שהוגדרו בעלי סיכון בסקר הסיכונים תחושב על בסיס הנוסחה שורש שלישי של מדד ההסתברות * מדד ההשלכה * הסיכון השיורי.

לחברת טקטרנדס ניסיון בפרויקטי ניהול סיכונים בחברות פרטיות וממשלתיות. ניסיונה והתמחותה של טקטרנדס בתכנון אסטרטגי, שיווקי, פיננסי, תפעולי, שרשרת אספקה ומערכות מידע מאפשר לה הבנה עמוקה ויכולת ניתוח אמינה ומדויקת של זיהוי  וניהול סיכונים והשלכותיהם על החברה תוך מתן מענה לסיכונים אלו במטרה להקטינם ובנטרולם במידת האפשר.

 ניהול הסיכונים

מטרת שלב זה הנה לנהל את הסיכון במטרה להביא למזעורו או לנטרולו השלם. במסגרת שלב זה מוצגים הסיכונים בהתאם לפורמט הבא:

 • תאור הסיכון
 • סבירות הסיכון
 • חומרת הסיכון

תהליך ניהול הסיכונים

על מנת לנהל את הסיכונים באופן הנכון יש להגדיר בארגון את האחריות והשיטה לניהול הסיכונים.

 • מומלץ שבכל ארגון יקבע מנהל סיכונים האחראי להכנתה תכנית לניהול סיכונים, תיאום ובקרה על ביצוע התכנית ובחינת אפקטיביות הטיפול בסיכון.
 • הכנת התכנית לניהול כל אחד מגורמי הסיכון יעשה על פי תיעדוף הארגון ועל בסיס מקדם הסיכון. התכנית תיעשה על ידי מנהל הפונקציה בארגון שהסיכון נמצא בתחום אחריותו בשיתוף עם מנהל הסיכונים.
 • תכנית העבודה תתוקצב כך שהארגון ידע מראש את עלות התכנית לניהול סיכונים במסגרת השנה התקציבית ויקצה את המשאבים הנדרשים לביצועה
 • מנהל הסיכונים ידאג לעדכן את הערכת הסיכונים בהתאם לסיכונים חדשים אשר התפתחו בסביבה העסקית בה פועל העסק. פעילות זו מתבססת על מערך (KRI (Key Risk Indicator המאפשר הערכה של משאבים ואירועים על בסיס מודל מתמטי המסוגלים ליצור סיכון לארגון.
 • מומלץ שמנהל הסיכונים ייפגש לפחות אחת בחודש עם מנכ"ל הארגון לצורך דיווח על התקדמות תכנית ניהול הסיכונים.
 • מומלץ שמנהל הסיכונים ידווח לפחות אחת לרבעון לדירקטוריון החברה על התקדמות התכנית לניהול סיכונים.

תעדוף הסיכונים

בשלב זה מתעודפים הסיכונים בהתאם לחומרת הסיכון

 

תוכנית פעולה לניהול סיכונים

תוכנית הפעולה תטפל בסיכונים בהתאם לרמת התעדוף שנקבעה. אופן הטיפול בסיכונים כולל את החלופות הבאות:

 • מזעור הסיכון – פעילות שנועדה להוריד את רמת הסיכון על ידי הקטנת ההסתברות למימוש הסיכון ו/או הקטנת החומרה.
 • נשיאה עצמית בסיכון – במידה ועלות ההתמודדות גדולה יותר מעלות הנזק, ניתן לקבל החלטה שלא להתמודד עם הסיכון
 • העברתו לצד שלישי – לדוגמא ביטוח

תוכנית הפעולה תכלול את הנושאים הבאים:

 • הרעיון העיקרי לטיפול בסיכון
 • השיטה והשלבים ליישום הרעיון
 • מדדי הבקרה לניהול היישום ובחינת אפקטיביות הפיתרון
 • אחריות לניהול הסיכון
 • לו"ז לביצוע
 • מעקב אחר הביצוע
 • בחינת אפקטיביות הפתרון שיושם

יישום וההטמעה

שלב יישום וההטמעה כולל את ישום תוכנית לניהול סיכונים וניהול בקרה על השינויים החלים על ארגון במטרה לזהות מגמות כתוצאה מיישום התוכנית והשינויים הנוצרים כתוצאה מהדינמיות המשתנה של הסביבה העיסקית.

 

התמורה ללקוח מביצוע הליך של ניהול סיכונים

התמורה לה זוכה חברה המיישמת מערך לניהול סיכונים הינה במספר היבטים

 • הקטנת הסיכונים והשלכותיהם הכלכליות על החברה
 • הפיכת ניהול הסיכונים לחלק אינטגראלי בתפיסת הניהול של מנהלי החברה ועובדיה
 • שיפור הביצועיים העסקיים של החברה

לקבלת מידע נוסף על תחום ניהול הסיכונים אנו מזמינים אתכם לקרוא את המאמר >> "ניהול סיכונים – סקר ומעשים"

כתבו אלינו

חזור מעלה